Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2018

Aluap
Dziękuję Ci Stary Roku za całą Twoją łaskawość i za dobro. 
Dziękuję za to, że Nasze ręce się połączyły w obietnicy na wspólne życie.
Dziękuję za zdrowie to fizyczne, spokojną głowę i serce. 
Dziękuję za wyjazdy, radości, śmiech. 
Za limity i obowiązki, za płynność, za przewidywalność - dziękuję.
A Ty Nowy Roku chodź, zmierzmy się, wiem że nie ucieknę, ale się boję...
Naprawdę się boję.
— Aluap
Aluap

December 23 2017

Aluap
6584 abea 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic
Aluap
1150 bc28 500
Reposted fromcathandcat cathandcat

December 05 2017

Aluap
I lubię słuchać bicia twojego serca... To dla mnie najważniejszy dźwięk na świecie.
— K
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viadrunkenheart drunkenheart
Aluap
Aluap
Reposted fromtulele tulele viaxvcth xvcth
Aluap
4436 4632
Reposted fromdeszcz deszcz viayourhabit yourhabit
Aluap
5080 de2f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayourhabit yourhabit
Aluap
Aluap
Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy.
— Albert Espinosa
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaelusive elusive
Aluap
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaelusive elusive
Aluap
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawolalabym wolalabym
Aluap
Good morning!
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawolalabym wolalabym
Aluap
3847 9c7d 500
Aluap
Aluap
0192 95f4
Reposted fromursa-major ursa-major viayoucandoit youcandoit
Aluap
Reposted fromgarstki garstki viahaszraa haszraa
Aluap
4120 f0a4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaankaottak94 ankaottak94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl