Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

Aluap
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— Nonecares'
Reposted fromnonecares nonecares viaSalute Salute
Aluap
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
Aluap
Aluap
6505 5a17
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutofmyhead outofmyhead

October 03 2017

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viablackheartgirl blackheartgirl
3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous viablackheartgirl blackheartgirl
Aluap
3813 926d
Reposted from100p 100p viablackheartgirl blackheartgirl
Aluap
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
Aluap
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka vianiskowo niskowo
Aluap
1641 16e9
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaavooid avooid
Aluap
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viatak-niewiele tak-niewiele
Aluap
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova vianiskowo niskowo
Aluap
8412 842e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaavooid avooid
3766 c2ee 500
Aluap
Reposted fromnoticeable noticeable vianiskowo niskowo
Aluap
9007 d6fa
Reposted fromretro-girl retro-girl viatransfuzja- transfuzja-
Aluap
3170 2eba 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatransfuzja- transfuzja-
Aluap
Aluap
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatransfuzja- transfuzja-
Aluap
8975 727c
Reposted fromoutline outline vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl